Política territorial

Només amb la vostra ajuda podem finançar la tasca dedicada a les polítiques ambientals amb total independència Pla Territorial Insular, Normatives de la Reserva de la Biosfera, Carreteres, Massificació turística, Actuacions urbanístiques, Caça, Energia, Aigua, Residus...

Quins temes tractem?

Territori i Costa

L’Ordenació del territori es troba a la base de gran part de la problemàtica ambiental de Menorca.

Per això, dins la política ambiental del GOB hi ha una línea de treball fonamental que es dedica a fer un seguiment de la planificació que es porta a terme i que condiciona el futur del territori amb més valor ambiental.

Volem incidir en els usos que es donen al nostre territori i als seus recursos naturals, tot valorant les conseqüències i impactes de les activitats humanes i promovent alternatives orientades cap a la sostenibilitat.

Aigua

Menorca presenta una greu problemàtica respecte les seves reserves d’aigua dolça.

La intrusió marina (clorurs), derivada de l’excés d’extraccions està provocant que el mar entri i salinitzi els aqüífers. L’evolució és negativa des de fa molts anys. Jardins de la costa, explotacions agràries intensives o fuites en els sistemes de distribució són motius importants d’aquest problema. També s’han donat contaminacions i en bona part de l’illa ja es supera el màxim de nitrats permesos per les normatives sanitàries d’aigua potable. Els orígens dels nitrats poden ser diversos: zones urbanitzades sense clavegueram, abocaments de depuradores que funcionen de manera defectuosa, excés d’adobs químics en l’agricultura i manca de fosses sèptiques en finques agràries intensives.

Malgrat la situació que tenim, encara s’està actuant amb molta irresponsabilitat en el tema de l’aigua… La immensa majoria dels pous no tenen comptador per controlar les extraccions. Hi ha un gran quantitat de pous il·legals. Es segueix incentivant el model agrari intensiu (que obliga a esprémer les terres de cultiu i abocar molt d’adob químic). El Departament de Recursos Hídrics permet incrementar els regadius per a farratges malgrat la manca absoluta de control en les extraccions. El GOB proposa un programa d’actuacions per millorar la situació. La teva ajuda és important, perquè és amb la suma de totes les actuacions individuals que s’aconsegueixen canvis sòlids.

Energia

El consum d’energia d’origen fòssil (derivat del petroli) està canviant el clima de la Terra i està posant en perill el nostre ecosistema. Al planeta hi ha uns recursos limitats, els quals s’esgotaran en poques dècades si seguim consumint-los al ritme actual.

Proposem alternatives. Necessitam estalviar a partir d’aïllament d’edificis, canvis en el transport, reducció en la importació d’aliments i reorientació d’algunes modalitats econòmiques.

També cal substituir les fonts d’energia no renovables (petroli, gas, carbó, urani…) per renovables (solar, eòlica, biomassa…) i posar-les a la pràctica procurant que respectin altres aspectes ambientals al temps que no representin una disminució de la qualitat de vida de les persones.

Mobilitat

Amb l’objectiu de promoure la mobilitat sostenible treballem per fer propostes que redueixin els impactes negatius dels vehicles com la contaminació, el consum de combustible o els efectes sobre la salud.

Apostem per l’ús del transport públic, la creació d’itineraris per a les bicicletes i per la millora en la xarxa viària que conecta els nuclis urbans i dins les poblacions, sempre tenint en compte criteris de sostenibilitat que s’adaptin a les característiques de Menorca.

Caça

Si no vols que es caci a casa teva… fes-ho saber!

Segons la Llei de Caça, no es pot caçar en els terrenys d’aprofitament comú, altrament anomenats terrenys lliures, si no disposen d’un pla d’aprofitament cinegètic.

Molts propietaris de terrenys lliures pensaven que a partir d’aquest requisit ja no tindrien les molèsties de la caça, però la Conselleria de Medi Ambient va tramitar un Pla Marc General, per donar cobertura a la continuïtat de la caça en els terrenys lliures de totes les illes. D’ençà que la competència ha passat als Consells Insulars, es demana a les associacions i societats de caçadors que gestionen els terrenys lliures que presentin cada any un pla de gestió cinegètica, però no ho fan i igualment es tolera que s’hi caci.

 

De fet, molta gent té un vedat (“coto”) per evitar precisament les molèsties de tenir caçadors dins la propietat. La llei preveu també la figura de Refugis de Fauna, però impliquen costos i treballs anuals que no tenen sentit si simplement el què es vol és que no es caci dins uns determinats terrenys.

Davant aquests fets, el GOB recomana que aquelles propietats que vulguin evitar que s’hi caci, facin servir directament el dret de la propietat a decidir-ho. Les passes que cal fer són les següents:

  • Col·locar cartells de “Propietat Privada – Prohibit Caçar” als límits del terreny i en llocs visibles

 
  • Comunicar al Departament d’Economia i Medi Ambient del Consell Insular que no es vol que es caci dins la propietat. Imprescindible que ens donin registre d’entrada i quedar-nos-en una còpia segellada. Descarregueu i empleneu aquest document (pdf document “modelnocacacim”) .

  • Comunicar la vostra decisió al GOB, perquè en tingui constància.

Aquestes mesures donen cobertura legal per impedir la caça en un terreny. En cas d’incompliment, podem denunciar-ho al Seprona (Guàrdia Civil) al tel. 971 38 02 99, o als Agents de Medi Ambient (si és una zona protegida) al tel. 971 35 24 44, que prendran les mesures oportunes.

Residus

La producció de residus de difícil reaprofitament o maneig és una de les conseqüències més evidents del sistema d’economia lineal que ve funcionant durant tantes dècades.

Ben al contrari que a la natura, on tot es torna a aprofitar, les societats modernes agafam materials del planeta, els transformam i, després d’haver-los usat, no sabem què fer-ne. Per això el mar i la terra estan plenes de plàstics i altres materials descontrolats, que no es biodegraden de manera natural.

Treballar pels dissenys de producció que permetin tornar a aprofitar els components, incentivar circuits perquè molts utensilis puguin ser reparats i tornats a usar, deixar de consumir coses que són realment innecessàries i dotar les societats de sistemes de recollida de residus que permetin la màxima reutilització dels materials, són camins que s’intenten impulsar en totes les oportunitats que sorgeixen.

Contaminació

Els episodis de contaminació es van donant periòdicament a diferents indrets.

Sigui la contaminació atmosfèrica de la central tèrmica, els abocaments d’aigües residuals o químiques als torrents, els vessaments de combustibles als ports, la presència de plàstics al mar o de runes al medi natural.

El GOB canalitza cada any escrits a totes les administracions capacitades per actuar i informa dels episodis detectats de contaminació.

Aquesta feina continuada, que sovint s’acompanya de difusió als mitjans de comunicació, sol aconseguir que es posi atenció sobre els casos més flagrants o repetitius, així com en l’obertura d’expedients sancionadors, que ajuden a minimitzar els cassos.

Es posa especial atenció als cassos de contaminació química, perquè poden tenir efectes extremadament negatius sobre el medi i, a la llarga, també sobre les persones.

Views: 284