Organització i equip

EL GOB (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) és una associació organitzada en 3 seccions insulars: Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera.

Les nostres activitats es realitzen gràcies a la col·laboració de persones associades o voluntàries que fan possible el funcionament de l’ampli ventall de projectes mediambientals. Defensem la participació i el dret de les persones a opinar i a prendre part en aspectes relacionats amb la temàtica ambiental de l’illa.

Com ens organitzem al GOB Menorca?

L’òrgan superior de govern és l’assemblea de socis i sòcies, que es celebra dues vegades a l’any. Aquesta aprova els comptes i designa els membres de la Junta Directiva. Aprova el nomenament de les presidències insular i interinsular, la modificació d’Estatuts i d’altres qüestions de prou importància. Hi poden assistir totes les persones associades a l’entitat que ho desitgin!

Socis, voluntaris, empreses, entitats i persones a títol individual col·laboren donant suport econòmic o sumant-se a les nostres accions. Sense vosaltres, res d’això no seria possible.

Per què és tan important fer-se soci/a del GOB? Perquè és el que més independència i suport dóna a les activitats que feim. I les quotes dels socis es poden invertir directament en la missió del GOB.

Per què les quotes de soci i les donacions al GOB es poden desgravar? Perquè el GOB està reconegut com a entitat d’Utilitat Pública i la llei estableix beneficis fiscals per a les persones, empreses o entitats que patrocinen les seves activitats.

La junta directiva analitza les línies estratègiques i avalua la marxa general de l’entitat. S’encarrega d’anar prenent les decisions de funcionament. Actualment la formen més d’una vintena de persones voluntàries, entre elles la presidenta. Es reuneix cada dos mesos, amb assistència dels treballadors. Cada any es renova una part de la Junta Directiva.

La comissió permanent està formada per un grup reduït de membres de la Junta Directiva que es reuneixen més asiduament, com a mínim un cop al mes, per poder fer un seguiment i donar una resposta més immediata a les qüestions de funcionament del dia a dia.

La comissió executiva programa les activitats setmanals, executa el seguiment del dia a dia de l’entitat i dels temes d’actualitat. La dirigeix el president amb l’assistència del coordinador insular i la resta de treballadors. Hi poden assistir també els membres de junta.

És un càrrec voluntari bianual elegit per l’Assemblea. Se li atorga la potestat legal de representació de l’entitat i presideix les assemblees i reunions de Junta Directiva i de Comissió Permanent entre altres.

El càrrec recau en la persona assalariada de l’entitat que ha de vetllar i treballar per la bona gestió del conjunt dels treballadors i àrees de feina.

Són persones assalariades de l’entitat que tenen el càrrec de respondre de la bona marxa i bons resultats de l’àrea de la que són nomenats responsables

Administració

Política Territorial

Educació Ambiental

Medi Marí

Custòdia Agrària

Botigues

Es Viver de Plantes de Menorca

Centre de Recuperació de Fauna Silvestre

Preguntes freqüents

Existeixen multitud de temes a tractar i el GOB té uns recursos limitats. Per això, prioritza determinades actuacions i d’altres queden a l’espera. Si augmentem el número de socis i participants podrem abastar més temes. La teva col·laboració és benvinguda.

Al contrari. Està obert a la participació de tothom, i la promou. Com més siguem, més força tindrem i més camps abastarem. Fes-nos una visita i ho podràs comprovar.

Creim en la importància de l’organització i la participació ciutadana en les decisions que li afecten. Per altra part, la finalitat del GOB no és governar, sinó promoure la consciència ciutadana perquè sigui qui empenyi els governants a cuidar el medi ambient.

Treballam per aconseguir un equilibri entre les activitats humanes i la conservació de la naturalesa, sempre cercant el diàleg i el respecte a les lleis. Però quan ens trobam amb incompliments greus de la normativa ambiental, ho posam en coneixement de l’Administració competent, per si ho ha de sancionar. També vigilam que l’Administració segueixi el que marca la llei.

Per tal de mantenir la nostra independència, procurem diversificar al màxim el nostre finançament. Les aportacions de les persones associades són les que financien les nostres activitats reivindicatives i de propostes mediambientals, de manera que és la massa social qui en garanteix la nostra independència.

Altres línies de feina (educació ambiental, medi marí, custòdia agrària, centre de recuperació de fauna…) necessiten altre finançament suplementari, que obtenim de fonts diverses, com convenis amb diferents administracions públiques, fundacions privades, etc.

Els ingressos ordinaris del darrer any estan repartits d’aquesta manera: Quotes de socis 11%. Donatius i patrocinis privats 14%. Vendes 15%. Convenis amb l’administració 30%. Producció de serveis 30%.

Els convenis amb les administracions públiques no són subvencions a fons perdut, sinó a canvi d’activitats i serveis, com ara l’educació ambiental que demanen les escoles.

El GOB va apostar en el marc d’un Congrés insular per l’Ecologisme responsable, entès en el sentit de ser capdavanters en la defensa dels valors ambientals de Menorca, contemplant les persones que hi viuen i hi treballen. El GOB proposa alternatives reals i factibles als problemes.

El GOB és independent de qualsevol partit polític. Tanmateix, participa en els debats polítics sobre els temes relacionats amb el medi ambient i està obert al diàleg amb qualsevol partit que el vulgui escoltar.

No. Aquesta potestat només la té l’Administració Pública. I el GOB és una associació ciutadana.

La visió del GOB és a llarg termini. Només hi haurà una política ambiental que respecti veritablement el medi ambient si hi ha un canvi de mentalitat en la societat. Aquest canvi és lent d’aconseguir, i requereix al GOB una gran dosi d’anàlisi de les situacions, constància en la feina i capacitat de comunicació.

La Junta Directiva en fa un seguiment periòdic al llarg de l’any. Els comptes anuals són auditats per una empresa independent.

L’assemblea de socis i sòcies aprova els pressupostos i els comptes ja tancats i auditats.

Views: 380