Beneficis fiscals

A partir de l’exercici 2024 canvien les deduccions aplicables a les quotes de soci i donatius. Aquí en pots trobar un resum. Les persones sòcies i/o donants poden deduir bona part de les quotes i donacions efectuades. Aquí hi ha un resum dels beneficis fiscals.

Deduccions estatals IRPF (persones) 
Primers 250€80%
Resta (general)40%
Resta 3 anys seguits (*)45%

És possible que a més hi hagi una deducció autonòmica (per exemple, un 25% a les Illes Balears).

Comprova-ho amb teva Comunitat Autònoma.

Deduccions de l’Impost de Societats (empreses) ** 
General40%
3 anys seguits (*)50%

El procediment que seguim és aquest: al mes de gener sumam la quota de soci i donatius que hagis fet al GOB durant l’any anterior i els declaram a l’Agencia Tributària. A principis d’abril (inici de la temporada de l’IRPF) t’enviam per correu electrònic un certificat dels donatius. A les dades fiscals i/o l’esborrany de la declaració, ja et vindrà inclòs.

Si no has rebut per correu electrònic el certificat de donatiu de l’any passat i vols desgravar la teva quota o donació, no oblidis comunicar-nos-ho, indicant el teu NIF, nom complet, correu electrònic i codi postal del teu domicili fiscal.

 


(*) 3 anys seguits: en cas que durant els 3 darrers anys (l’actual inclòs) s’hagin efectuat donatius per valor igual o superior al de l’any anterior

(**) Impost de Societats: La base de la deducció no podrà excedir del 15 % de la base imposable del període impositiu. Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes es podran aplicar a les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

Desgravacions per a declarants a l’Estat espanyol. Els càlculs especificats estan referits al conjunt de donacions anuals d’una persona o entitat. Legislació aplicable: Llei 49/2002 de 23 de desembre de Règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i d’incentius fiscals al mecenatge i disposicions legals que les modifiquen posteriorment. El GOB va ser declarat Entitat d’Utilitat Pública pel Consell de Ministres de 19/06/1985. Inscrita al Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears amb el número 1112. CIF G07089600

Views: 193