Custòdia agrària

Per què un programa de custòdia agrària?

La segona línia d'activitat humana al litoral, situada a la part interior de les zones turístiques i nuclis tradicionals de costa, concentra uns territoris que, fins fa poques dècades, mantenien una activitat agrària tradicional, que modelava paisatges d'alt valor cultural i biològic.

L'arribada del turisme i de l'activitat immobiliària trepidant, s'han anat traduint en l'abandó progressiu de l'activitat econòmica basada en la gestió agrària d'aquesta franja, esquitxada de zones d'agricultura o ramaderia intensiva.

Apareix llavors el deteriorament, la homogeneïtzació del paisatge, el destí com espai per a infraestructures, els efectes ambientals negatius a sòls,vegetació, aqüífers, cursos d'aigua i biodiversitat. Aquestes zones, humanitzades des de fa mil·lennis, es veuen greument alterades i repercuteixen negativament tant en la qualitat de vida de les seves poblacions properes com en els atractius complementaris per a l'activitat turística.

Les polítiques públiques afronten reptes enormes en tot l'àmbit rural de l'Estat espanyol. La difícil competitivitat en un món globalitzat, els majors atractius turístics d'altres zones o sectors econòmics, el poc prestigi social dels sectors primaris, representen dificultats que no s'aconsegueixen revertir.

La custòdia del territori treballa en la línia d'implicar a tots els agents privats en la sostenibilitat. Propietaris i gestors dels espais agraris, actuals o potencials, poden incorporar-se a la gestió responsable dels seus territoris i aconseguir suports socials des de diferents vessants, a través dels acords de custòdia.

La dinamització social que impliquen les tècniques de custòdia es pretenen utilitzar aquí per a que les poblacions situades a l'entorn, que han format part en bona part dels problemes descrits, puguin actuar com a clau de canvi en prendre consciència de la importància del bon manteniment dels territoris on viuen.

La conservació del paisatge, els positius efectes en la biodiversitat i els serveis ambientals que es deriven de les finques amb acord de custòdia del territori, es tradueixen en un valuós reconeixement social, en la promoció de productes diferenciats, en ajudes de voluntariat, en formació i intercanvi d'experiències, en nous sistemes de comercialització,... és a dir, en múltiples aliances socials, que poden sumar-se a les iniciatives públiques i aconseguir inclinar la balança per al manteniment i la recuperació de la zona agrària prelitoral.

Aquest programa, que es duu a terme a l'illa de Menorca, s'ha experimentat també a la zona de l'Alt Empordà, i té la voluntat de facilitar la seva reproducció a d'altres indrets necessitats d'aquest canvi de dinàmica.

L'objectiu final és cercar la repercussió d'una sostenibilitat social, ambiental i econòmica per a les activitats agràries, de manera que puguin sostenir-se per les pròpies dinàmiques de mercat.

 

Antecedents

Alguns projectes anteriors van iniciar la línia de treball del GOB en aquesta tasca.

 

Quins reptes afrontam?

Reptes ambientals: afrontar la degradació directa o la homogeneïtzació del paisatge. Cercar fórmules de gestió que permetin recuperar la multifuncionalitat del sector agrari per a la permanència de la biodiversitat, així com les bones condicions del sòl i dels ecosistemes aquàtics.

Reptes culturals: evitar la pèrdua d'elements etnològics i recuperar la seva utilitat quan sigui possible, realçar la figura de la dona a la cultura rural i frenar la pèrdua d'agrobiodiversitat (races autòctones, varietats locals).

Reptes socials: augmentar el prestigi social del sector agrari en base al compromís de gestió responsable del territori, millorar les condicions de feina i de reconeixement per a cercar la renovació generacional i promoure nous jaciments d'ocupació en agricultura i ramaderia.

Reptes econòmics: rendibilitzar l'activitat agrària per a disminuir la sensació d'improductivitat del territori, cercar la reorientació de l'explotació agrària cap a l'autoproducció que redueixi la necessitat de despeses, fomentar circuits de comercialització que permetin majors marges de benefici, localitzar nous nínxols de mercat per als productors de finques amb acord de custòdia.

 

Per què usam la custòdia com a mètode?

La custòdia ve definida com un conjunt d'estratègies o tècniques jurídiques a través de les quals s'impliquen als propietaris i usuaris del territori en la seva conservació i bon ús dels valors i recursos naturals, culturals i paisatgístics.

Es tracta d'una metodologia de concertació, mitjançant la qual s'aconsegueixen acords voluntaris després d'un procés de diàleg. El projecte planteja ponts d'enteniment i treball conjunt entre gestors, propietaris i entitats de custòdia, on es poden sumar-se altres agents, per a cercar un front comú que permeti els objectius marcats.

Es parteix d'un procés ja realitzat, dut a terme amb la participació del sector agrari, d'identificació de mesures que presenten a la vegada beneficis ambientals i econòmics. Aquestes mesures són les que es promourà la seva aplicació a les finques que vulguin signar acords de custòdia del territori.

El projecte pretén realçar socialment aquells propietaris o gestors agraris que, a més de produir aliments o altres productes, adopten compromisos especials amb la conservació. A partir del seu reconeixement, es treballa la col·laboració de les poblacions en el consum dels productes, activitats de voluntariat, formació, educació i ajuda des de diferents òptiques.

 

Quines línies estratègiques ens hem marcat?

  • Fomentar els acords de custòdia. En la mesura que siguem capaços de signar acords de custòdia amb finques agràries s'anirà augmentant la superfície de territori ben gestionada. Es tracta d'un acord voluntari entre l'entitat de custòdia i una finca agrària on s'estableix un compromís d'ajuda mútua.
  • Realitzar jornades de formació. S'inclouen diferents iniciatives per a conèixer  experiències i projectes d'arreu, així com actes on es tracti la relació entre l'activitat agrària amb el medi ambient, una aliança molt important per a trobar noves oportunitats per al sector.
  • Promocionar els productes de custòdia. Donar a conèixer i promocionar els productes de les finques amb acord de custòdia ajuda en la comercialització i, per tant, en la viabilitat econòmica de les finques. Participar a fires i mercats de la zona, organitzar degustacions públiques dels productes de custòdia o fer promocions, són algunes de les estratègies utilitzades.
  • Organitzar jornades de voluntariat agrari. La implicació social en el projecte és fonamental, i amb les jornades de voluntariat es pot ajudar directament a les finques que tenen una gestió agrària responsable en les seves tasques.
  • Educar a les escoles. Es realitzen activitats d'educació ambiental relacionades amb el projecte de custòdia agrària a les escoles. D'aquesta manera s'apropa als joves a conèixer l'activitat agrària i tot el què hi ha darrera dels productes, els pagesos, el camp, la natura...
  • Difondre i promoure el projecte de custòdia agrària. A través de diferents actes a la zona d'interès i també fora d'ella, es dóna a conèixer la custòdia del territori en l'àmbit agrari i es projecte socialment la figura del sector agrari responsable, amb especial dedicació a la dona.
  • Ajudar a la gestió sostenible de les finques. Estan previstes una sèrie d'actuacions directes a les finques que ajudaran a millorar la gestió i a fer millores ambientals i paisatgístiques. Ambientalitzar abeuradors, instal·lar caixes niu, afavorir la polinització amb l'apicultura o la retirada de trastos vells són algunes d'aquestes intervencions.
  • Comprovar els efectes ambientals de l'acord. Està previst realitzar inventaris dels valors naturals de les finques amb acord de custòdia per a poder conèixer els efectes ambientals de les mesures que es pacten amb les finques.

 

L'agrobotiga

Un sistema de comercialitzar els productes dels pagesos responsables amb el territori. Visiteu-la aquí

 

Com s'aplica a nivell local?

 

Aquí podeu trobar els mapes amb les finques amb acord de Custòdia

 

I aquí trobareu els blogs amb informacions més detallades:


 

Logo amb el slogan "Un paisatge que alimenta"
Custòdia agrària. Un paisatge que alimenta. Clip