Back to top

Signeu el manifest contra la contaminació ambiental a Menorca

[Ir a versión en castellano]

 

SUBSCRIC EL MANIFEST EN CONTRA DE LA CONTAMINACIÓ AMBIENTAL DE MENORCA 

• Sabem que hi ha evidències científiques que, a la zona oriental de Menorca, es manifesta un excés de casos de càncer que, potencialment, està causat per la contaminació emesa per la central tèrmica situada al port de Maó [Fernández-Navarro P, García-Pérez J, Ramis R, Boldo E, López-Abente G. Industrial pollution and cancer in Spain: An important public health issue. Environ Res. 2017;159:555-563]
• La Sindicatura de Greuges ja va advertir el mes de gener de 2018 a la presidència del Consell Insular de Menorca de la seva preocupació per aquesta causa.
• La Llei  General de Salut Pública (33/2011) estableix al seu article 3r que les Administracions Públiques estaran subjectes al principi de precaució que disposa que la existència d’indicis fonamentats d’una possible afectació greu de la salut de la població, fins i tot si hi ha incertesa científica sobre la naturalesa dels riscos, determinarà el cessament, prohibició o limitació de l'activitat.
• Fa 25 anys l'illa de Menorca fou declarada Reserva de Biosfera amb tot el que això representa.
• Recentment la Unió Europea s'ha compromès a impulsar i aportar fons per a iniciar la transició energètica de l'illa cap a les energies renovables.

DEMANAM
1. Que es desenvolupi un procediment per mesurar tots els contaminants rellevants; i que en tot moment es facin públics els nivells de contaminació ambiental, el potencial impacte en salut així com les mesures que s'estan prenent per a corregir la situació.
2. Que, en tot moment, la ciutadania estigui informada de la situació actual de les negociacions i del calendari a seguir.
3. Que tots els Ajuntaments de Menorca, el Consell Insular, el Govern de les Illes Balears i l'Estat espanyol donin suport a aquesta decisió amb tots els seus mitjans.

 

[Castellano]

SUSCRIBO EL MANIFIESTO EN CONTRA DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE MENORCA

• Sabemos que hay evidencias científicas de que, en la zona oriental de Menorca, se manifiesta un exceso de casos de cáncer que, potencialmente, está causado por la contaminación emitida por la central térmica situada en el puerto de Mahón [Fernández-Navarro P, García -Pérez J, Ramis R, Boldo E, López-Abente G. Industrial pollution and cancer in Spain: An importante public health issue. Environ Res. 2017; 159: 555-563]
• La Sindicatura de Greuges ya advirtió el mes de enero de 2018 a la presidencia del Consell Insular de Menorca de su preocupación por esta causa.
• La Ley General de Salud Pública (33/2011) establece en su artículo 3º que las Administraciones Públicas estarán sujetas al principio de precaución que dispone que la existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, incluso si hay incertidumbre científica sobre la naturaleza de los riesgos, determinará el cese, prohibición o limitación de la actividad.
• Hace 25 años la isla de Menorca fue declarada Reserva de Biosfera con todo lo que ello representa.
• Recientemente la Unión Europea se ha comprometido a impulsar y aportar fondos para iniciar la transición energética de la isla hacia las energías renovables.

PEDIMOS
1. Que se desarrolle un procedimiento para medir todos los contaminantes relevantes; y que en todo momento se hagan públicos los niveles de contaminación ambiental, el potencial impacto en salud así como las medidas que se están tomando para corregir la situación.
2. Que, en todo momento, la ciudadanía esté informada de la situación actual de las negociaciones y del calendario a seguir.
3. Que todos los Ayuntamientos de Menorca, el Consell Insular, el Gobierno de las Islas Baleares y España apoyen esta decisión con todos sus medios.