Back to top

Preguntes freqüents

 

Qui mana al GOB?

L'òrgan superior de govern és l'assemblea de socis i sòcies, que es celebra dos cops a l'any. Aquesta aprova els comptes i designa els membres de la Junta Directiva, actualment formada per 25 persones voluntàries, entre elles el president. La Junta Directiva es reuneix cada dos mesos i s'encarrega d'anar prenent les decisions de funcionament. Cada any es renova una part de la Junta Directiva.

 

De què viu? Com es finança? Viu de subvencions? El "compren" les empreses?

Per tal de mantenir la seva independència, el GOB procura diversificar al màxim el seu finançament. Els ingressos ordinaris del darrer any estan repartits d'aquesta manera:

Quotes de socis 11%. Donatius i patrocinis privats 14%. Vendes 15%. Convenis amb l'Administració 30%. Producció de serveis 30%.

(Els convenis amb les administracions públiques no són subvencions a fons perdut, sinó a canvi d'activitats i serveis, com ara l'educació ambiental que demanen les escoles)

 

Qui controla els comptes?

La Junta Directiva en fa un seguiment periòdic al llarg de l'any. Els comptes anuals són auditats per una empresa independent. L'assemblea de socis i sòcies aprova els pressupostos i els comptes ja tancats i auditats.

 

Per què és tan important fer-se soci/a del GOB?

Perquè és el que més independència i suport dóna a les activitats que feim. I les quotes dels socis es poden invertir directament en la missió del GOB.

 

Per què les quotes de soci i les donacions al GOB es poden desgravar?

Perquè el GOB està reconegut com a entitat d'Utilitat Pública i la llei estableix beneficis fiscals per a les persones, empreses o entitats que patrocinen les seves activitats.

 

Per què el GOB no diu res sobre...

Existeixen multitud de temes a tractar i el GOB té uns recursos limitats. Per això, prioritza determinades actuacions i d'altres queden a l'espera. Si augmentam el número de socis i participants podrem abastar més temes. La teva col·laboració és benvinguda.

 

No és massa radical? No és massa "light"?

El GOB va apostar en el seu darrer Congrés insular per l'Ecologisme responsable, entès en el sentit de ser capdavanter en la defensa dels valors ambientals de Menorca, però també pensant en les persones que hi viuen i hi treballen, i oferint alternatives a les situacions que cal millorar.

 

És un grup tancat?

Al contrari. Està obert a la participació de tothom, i la promou. Com més siguem, més força tindrem i més camps abastarem. Fes-nos una visita i ho podràs comprovar.

 

Està polititzat?

El GOB és independent de qualsevol partit polític. Tanmateix, participa en els debats polítics sobre els temes relacionats amb el medi ambient i està obert al diàleg amb qualsevol partit que el vulgui escoltar.

 

Perquè no es presenta a les eleccions?

Creim en la importància de l'organització i la participació ciutadana en les decisions que li afecten. Per altra part, la finalitat del GOB no és governar, sinó promoure la consciència ciutadana perquè sigui qui empenyi els governants a cuidar el medi ambient.

 

El GOB pot prohibir o castigar alguna acció?

No. Aquesta potestat només la té l'Administració Pública. I el GOB és una associació ciutadana.

 

El GOB es passa la vida posant denúncies?

Treballam per aconseguir un equilibri entre les activitats humanes i la conservació de la naturalesa, sempre cercant el diàleg i el respecte a les lleis. Però quan ens trobam amb incompliments greus de la normativa ambiental, ho posam en coneixement de l'Administració competent, per si ho ha de sancionar. També vigilam que l'Administració segueixi el que marca la llei.

 

No és massa teòric? No és massa pragmàtic?

La visió del GOB és a llarg termini. Només hi haurà una política ambiental que respecti veritablement el medi ambient si hi ha un canvi de mentalitat en la societat. Aquest canvi és lent d'aconseguir, i requereix al GOB una gran dosi d'anàlisi de les situacions, constància en la feina i capacitat de comunicació.