Back to top

Manifest per una reformulació de la carretera Maó-Alaior

MANIFEST PER UNA REFORMULACIÓ DE LA CARRETERA MAÓ-ALAIOR

Les persones signants d’aquest document volem manifestar públicament la nostra voluntat de veure reconduïdes les obres que es van iniciar a les connexions de Rafal Rubí i l’Argentina, en el tram situat entre Maó i Alaior de la carretera general de Menorca Me-1.

Al llarg del passat mandat, van ser moltes les veus que es van fer sentir contra el que es considerava una desmesura en les obres projectades en aquests indrets. Menorca és una illa que ha fet de la conservació virtut i consideram que s’ha de continuar amb l’aposta de saber ajustar les intervencions sobre el territori.

En la tramitació d’aquest projecte no es va tenir en compte la consideració de Menorca com a Reserva de Biosfera i els informes ambientals ja van advertir de la desproporció d’aquestes intervencions en relació al trànsit transversal que registren.

Per aquests motius, demanam al Consell Insular que les connexions de la carretera general amb els dos punts citats es facin combinant adequadament la seguretat amb el respecte a l’entorn, que s’aposti per solucions a nivell i que es treballi per una excel·lència paisatgística.

Pots veure una llista de les persones que han signat clicant aquí.

 

MANIFIESTO PARA UNA REFORMULACION DE LA CARRETERA MAÓ-ALAIOR

Las personas firmantes de este documento queremos manifestar públicamente nuestra voluntad de ver reconducidas las obras que se iniciaron en las conexiones de Rafal Rubí y la Argentina, en el tramo situado entre Maó y Alaior de la carretera general de Menorca Me-1.

A lo largo del pasado mandato fueron muchas las voces que se hicieron sentir contra lo que se consideraba una desmesura en las obras proyectadas en estos lugares. Menorca es una isla que ha hecho de la conservación virtud y consideramos que se debe continuar con la apuesta de saber ajustar las intervenciones sobre el territorio.

En la tramitación de este proyecto no se tuvo en cuenta la consideración de Menorca como Reserva de Biosfera y los informes ambientales ya advirtieron de la desproporción de las citadas intervenciones en relación al tráfico transversal que registran.

Por estos motivos, pedimos al Consell Insular que las conexiones de la carretera general con los dos puntos citados se hagan combinando adecuadamente la seguridad con el respeto al entorno, que se apueste por soluciones a nivel y que se trabaje por una excelencia paisajística.

Puedes ver una lista de las personas que han firmado pinchando aquí.

 

DECLARATION OF INTENT FOR THE REFORMULATION OF THE MAÓ-ALAIOR ROAD

The people signing this document wish to make public their wish for amendments to be made on the works that have been started at the Rafal Rubí and l’Argentina junctions with the Me-1 main road between Maó and Alaior.

During the time of the last government there were many voices raised against what was considered excessive in the projected roadworks for these places. Menorca is an island that has made conservation a virtue and we think that there should be a commitment to making known any alterations to projects in its region.

No consideration was made for Menorca as a Reserve of the Biosphere when these works were being processed. Environmental reports warned that they were out of proportion for the amount of traffic registered using the road.

For these reasons we ask the Island Government to build these junctions by combining safety with respect to the environment while committing to finding acceptable levels for them and working towards making them fit perfectly into the landscape.

You can see a list of people who have signed this manifesto by clicking here.