Back to top

Firma perquè els hotels de Son Bou redueixin el seu impacte

[Català]

Escrit que enviam, junt amb el teu nom i correu electrònic, a:
Melià Hotels International S.A.
Departament de Responsabilitat Corporativa

Em dirigesc a vostès amb motiu del projecte de reforma dels hotels Milanos-Pingüinos de Son Bou, a l'illa de Menorca. Aquest hotel propietat de la seva companyia, consta de dues torres de 12 plantes en primera línia de mar. Els edificis es van construir a l'any 1973, quan encara no es comptava amb normatives de protecció ambiental i no hi havia ni democràcia.

45 anys després, Melià Hotels International S.A. ha presentat un projecte per a consolidar aquests edificis enormes, que afecten de manera molt greu el paisatge d'aquesta platja d'una illa que està declarada Reserva de Biosfera. Consider que aquesta iniciativa contradiu frontalment els principis de compromís ambiental que la seva empresa proclama al seu portal web. Vostès diuen que es comprometen a reduir l'impacte de la seva activitat i a contribuir a preservar la diversitat biològica de les destinacions turístiques mitjançant la integració paisatgística i el respecte per la flora i la fauna.

No hi ha en tota Menorca uns edificis que provoquin un impacte paisatgístic similar al dels seus hotels, que ara volen consolidar per unes dècades més. Asseguren vostès que fan allò que diuen. Si és així, els deman que la seva empresa s'interessi pel projecte que s'està tramitant a Menorca i que sigui reconsiderat per plantejar una intervenció que disminueixi significativament l'enorme impacte que aquests hotels han tingut des que es van construir. Els allotjaments en qüestió estan més que amortitzats. Són una afronta obsoleta en un territori d'alt valor natural. Els prec que presentin un projecte alineat amb el segle XXI, que estigui en sintonia amb una zona declarada Reserva de Biosfera i que no es contradigui de manera tan flagrant amb els principis que l'empresa promotora pregona.

En la confiança de comptar amb la seva col·laboració, rebin una salutació atenta.

 

[Castellano]

Escrito que se envia, con tu nombre y correo electrónico a:
Meliá Hotels International S.A.
Departamento de Responsabilidad Corporativa

Me dirijo a ustedes con motivo del proyecto de reforma de los hoteles Milanos-Pingüinos de Son Bou, en la isla de Menorca. Este hotel, propiedad de su compañía, consta de dos torres de 12 plantas en primera línea de mar. Los edificios se levantaron en 1973, cuando todavía no se contaba con normativas de protección ambiental y no había ni democracia.

45 años después, Meliá Hotels International S.A. ha presentado un proyecto para consolidar estos edificios enormes, que afectan de manera muy grave al paisaje de esta playa de una isla que está declarada Reserva de la Biosfera. Considero que esta iniciativa contradice frontalmente los principios de compromiso ambiental que su empresa proclama en su página web. Ustedes afirman que se comprometen a reducir el impacto de su actividad y a contribuir a preservar la diversidad biológica de los destinos turísticos a través de la integracion paisajística y el respeto por la flora y la fauna.

No hay en toda Menorca unos edificios que provoquen un impacto paisajístico similar al de sus hoteles, que ahora pretenden consolidar por unas décadas más. Aseguran ustedes que hacen lo que dicen. Si es así, les pido que su empresa se interese por el proyecto que se está tramitando en Menorca y que sea reconsiderado para plantear una intervención que disminuya significativamente el enorme impacto que estos hoteles han tenido desde que se construyeron. Los alojamientos en cuestión están más que amortizados. Son una afrenta obsoleta en un territorio de alto valor natural. Les ruego que presenten un proyecto alineado con el siglo XXI, que se halle en sintonía con una zona declarada Reserva de la Biosfera y que no se contradiga de manera tan flagrante con los principios que la empresa pregona.

En la confianza de contar con su colaboración, reciban un saludo atento.

 

M'interessa rebre per email les informacions relacionades amb la conservació del medi ambient de Menorca. Me interesa recibir por email las informaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente de Menorca.