Back to top

Firma per un control públic de les emissions contaminants a Menorca

[Català]

Sr. Conseller de Medi Ambient
Govern de les Illes Balears

Em dirigesc a vostè per a sol·licitar que la seva Conselleria instal·li a Maó un mesurador d'emissions públic per controlar de manera independent la contaminació de la central elèctrica. Li deman que aquest sistema públic disposi d'un lector en un lloc visible, accessible en qualsevol moment per la ciutadania.

La central elèctrica de Menorca és el punt que genera més emissions contaminants de l'illa. Quan es va autoritzar, va quedar condicionada a que la pròpia empresa que gestiona les instal·lacions incorporaria també uns sistemes de mesurament de l'impacte ambiental que s'emet des de la central. De manera que és la mateixa empresa qui emet i qui controla les emissions.

En atenció a la incidència que aquesta activitat pot tenir sobre la salut de les persones i sobre el medi, es fa aquesta petició per poder seguir, de manera pública i transparent les emissions de, com a mínim, diòxid de carboni (CO2), òxids de nitrogen (NO i NO2), diòxid de sofre (SO2) i partícules.

Atentament,

 

[Castellano]

Sr. Conseller de Medio Ambiente

Gobierno de las Islas Baleares

Me dirijo a usted para solicitar que su Consejería instale en Mahón un medidor de emisiones público para controlar de manera independiente la contaminación de la central eléctrica. Le pido que este sistema público disponga de un lector en un lugar visible, accesible en cualquier momento para la ciudadanía.

La central eléctrica de Menorca es el punto que genera más emisiones contaminantes de la isla. Cuando se autorizó, quedó condicionada a que la propia empresa que gestiona las instalaciones incorporaría también unos sistemas de medición del impacto ambiental que se emite desde la central. De modo que es la misma empresa quien emite y quien controla las emisiones.

En atención a la incidencia que esta actividad puede tener sobre la salud de las personas y sobre el medio, se hace esta petición para poder seguir, de manera pública y transparente las emisiones de, como mínimo, dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NO y NO2), dióxido de azufre (SO2) y partículas.

Atentamente,

 

[English]

To the Councillor for the Environment

The Government of the Balearic Islands

I am writing to you to request that your Council installs in Mahon a meter for the public to be able to monitor independently the contamination emanating from the electricity central power station. It is asked that this system be provided with an easily visible display screen and be available to the public at any time.

The electricity central power station of Menorca generates the greatest quantity of contaminating emissions in the island. When it was authorised, it was on condition that the company that manages the installations would itself incorporate some form of measuring these emissions for their effects on the environment. So it is the same company that both issues and monitors the emissions.

Because of the incidence that this activity can have on people’s health and on the environment, this petition is being made in order to be able to follow in a public and  transparent way the emissions of, at least, carbon dioxide (CO2), oxides of nitrogen (NO and NO2), sulphur dioxide (SO2) and particulates.

Yours faithfully,