Back to top

Firma per un control públic de les emissions contaminants a Menorca

[Català]

Escrit que enviam, junt amb el teu nom i correu electrònic, a:

Sr. Conseller de Medi Ambient
Govern de les Illes Balears

Em dirigesc a vostè per a sol·licitar que la seva Conselleria instal·li a Maó un mesurador d'emissions públic per controlar de manera independent la contaminació de la central elèctrica. Li deman que aquest sistema públic disposi d'un lector en un lloc visible, accessible en qualsevol moment per la ciutadania.

La central elèctrica de Menorca és el punt que genera més emissions contaminants de l'illa. Quan es va autoritzar, va quedar condicionada a que la pròpia empresa que gestiona les instal·lacions incorporaria també uns sistemes de mesurament de l'impacte ambiental que s'emet des de la central. De manera que és la mateixa empresa qui emet i qui controla les emissions.

En atenció a la incidència que aquesta activitat pot tenir sobre la salut de les persones i sobre el medi, es fa aquesta petició per poder seguir, de manera pública i transparent les emissions de, com a mínim, diòxid de carboni (CO2), òxids de nitrogen (NO i NO2), diòxid de sofre (SO2) i partícules.

Atentament,

 

[Castellano]

Escrito que se envia, junto con tu nombre y correo electrónico, a:

Sr. Conseller de Medio Ambiente
Gobierno de las Islas Baleares

Me dirijo a usted para solicitar que su Consejería instale en Mahón un medidor de emisiones público para controlar de manera independiente la contaminación de la central eléctrica. Le pido que este sistema público disponga de un lector en un lugar visible, accesible en cualquier momento para la ciudadanía.

La central eléctrica de Menorca es el punto que genera más emisiones contaminantes de la isla. Cuando se autorizó, quedó condicionada a que la propia empresa que gestiona las instalaciones incorporaría también unos sistemas de medición del impacto ambiental que se emite desde la central. De modo que es la misma empresa quien emite y quien controla las emisiones.

En atención a la incidencia que esta actividad puede tener sobre la salud de las personas y sobre el medio, se hace esta petición para poder seguir, de manera pública y transparente las emisiones de, como mínimo, dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NO y NO2), dióxido de azufre (SO2) y partículas.

Atentamente,

 

M'interessa rebre per email les informacions relacionades amb la conservació del medi ambient de Menorca. Me interesa recibir por email las informaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente de Menorca.