Back to top

Firma per reconvertir els grans hotels del litoral

[Català]

Sra. Francina Armengol
Presidenta del Govern de les Illes Balears

Distingida Sra,

Em dirigesc a vostè per a fer-li arribar la protesta per la normativa que permet consolidar i fer créixer els grans hotels de la costa.

Les Illes Balears fa molta estona que tenen un debat en referència al model turístic. Els inicis d'aquesta activitat, en els anys seixanta i setanta principalment, van construir un format de grans hotels i urbanitzacions de litoral, que requereix d'un turisme massiu i molt centrat a la temporada d'estiu.

La modalitat de turisme de masses es tradueix en una forta pressió estacional, que incideix sobre el territori, els espais naturals i els vectors ambientals de l'aigua, l'energia i els residus. Des del punt de vista econòmic, implica una oferta de llocs de feina que cotitzen pocs mesos i que cal complementar amb suplements públics.

A l'actualitat, cinc o sis dècades després d'haver-se alçat, una gran part dels grans edificis construïts mostren problemes estructurals. És un moment idoni per a reconduir l'oferta turística de l'arxipèlag. L'herència de fa 50 o 60 anys, s'ha d'actualitzar amb paràmetres propis de 2020. Que no requereixi milers de vols d'avió cada any. Que funcioni amb manco turistes i amb un enfocament molt més lligat a la sostenibilitat i a la diversificació econòmica.

Però el seu govern va promoure el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries, que incorpora un article destinat a la modernització dels establiments turístics. Lluny de qualsevol reconversió, la seva normativa apunta a que es puguin mantenir els volums actuals i, fins i tot, que es pugui incrementar l'ocupació de terrenys.

Cada urbanisme, és també fill del seu temps. Els planejaments actuals ja no permetrien fer les brutals intervencions sobre la costa que es van iniciar a mitjans del segle XX. Però incomprensiblement, s'ha creat aquesta nova norma que eximeix els grans hotels dels paràmetres de planejament territorial, urbanístics i turístics que la resta de ciutadania està obligada a complir.

El món sencer, i aquestes illes en particular, es troben necessitades de nous paràmetres econòmics. La situació actual de pandèmia no ha fet més que posar urgència a aquests canvis que ja eren necessaris. Per aquests motius li deman que reconsiderin la regulació que han aprovat i que acordin sistemes efectius per a reconvertir l'activitat turística de les dècades passades a les necessitats de la societat actual.

 

[Castellano]

Sra. Francina Armengol
Presidenta del Govern de les Illes Balears

Distinguida Sra,

Me dirijo a usted para hacerle llegar la protesta por la normativa que permite consolidar y hacer crecer los grandes hoteles de la costa.

Hace tiempo que en las Islas Baleares se tiene un debate en referencia al modelo turístico. Los inicios de esta actividad, en los años sesenta y setenta principalmente, construyeron un formato de grandes hoteles y urbanizaciones de litoral, que requiere de un turismo masivo y muy centrado en la temporada de verano.

La modalidad de turismo de masas se traduce en una fuerte presión estacional, que incide sobre el territorio, los espacios naturales y los vectores ambientales del agua, la energía y los residuos. Desde el punto de vista económico, implica una oferta de puestos de trabajo que cotizan pocos meses y que hay que complementar con suplementos públicos.

En la actualidad, cinco o seis décadas después de haberse levantado, una gran parte de los grandes edificios construidos muestran problemas estructurales. Es un momento idóneo para reconducir la oferta turística del archipiélago. La herencia de hace 50 o 60 años, debe actualizarse con parámetros propios de 2020. Que no requiera miles de vuelos de avión cada año. Que funcione con menos turistas y con un enfoque mucho más ligado a la sostenibilidad y a la diversificación económica.

Pero su gobierno promovió el Decreto Ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias, que incorpora un artículo destinado a la modernización de los establecimientos turísticos. Lejos de cualquier reconversión, su normativa apunta a que se puedan mantener los volúmenes actuales y, incluso, que se pueda incrementar la ocupación de terrenos.

Cada urbanismo, es también hijo de su tiempo. Los planeamientos actuales ya no permitirían hacer las brutales intervenciones sobre la costa que se iniciaron a mediados del siglo XX. Pero incomprensiblemente, se ha creado esta nueva norma que exime a los grandes hoteles de los parámetros de planeamiento territorial, urbanísticos y turísticos que el resto de ciudadanía está obligada a cumplir.

El mundo entero, y estas islas en particular, se encuentran necesitadas de nuevos parámetros económicos. La situación actual de pandemia no ha hecho más que poner urgencia a estos cambios que ya eran necesarios. Por estos motivos le pido que reconsideren la regulación que han aprobado y que acuerden sistemas efectivos para reconvertir la actividad turística de las décadas pasadas a las necesidades de la sociedad actual.

 

[English]

Sra Francina Armengol
Presidenta del Govern de les Illes Balears

Dear Madam President

I write to you to protest against the regulation that allows consolidation and enlargement of large coastal hotels.

For some time the Balearic Islands have been debating a model for tourism. It started mainly in the 60s and 70s when massive tourism was concentrated on the summer season and large hotels and urbanizations were built along the coast.

This model of tourism for the masses translates into  heavy seasonal pressure affecting the territory, its natural spaces and the environmental vectors of water, energy and refuse. From an economic point of view, it implies work places for only a few months which then must be complemented by public subsidies.

Currently, five or six decades after this started a great number of the large buildings now show construction problems. This is the ideal time to reconsider the type of tourism offered by the archipelago. The inheritance from 50 or 60 years ago should be updated with parameters that are more appropriate for the 2020s. This tourism does not require thousands of planes each year. It functions with fewer tourists and focusses on sustainability and economic diversification.

However, your government approved the Decree Law 8/2020 of 13 May, of urgent and extraordinary measures, that incorporates the article destined for the modernization of tourist establishments. Far from making any changes, your regulations are such that they maintain the current volumes of existing buildings and allow increasing the permitted occupation of land.

Each urbanisation is the child of its times. Current plans already do not allow making the brutal interventions along the coast that were started in the 20th century. However, incomprehensibly, a new regulation has been created that exempts the large hotels from the parameters of territorial planning with which urbanisations, tourist building and the rest of the population must comply.

The whole world and these islands in particular, are encountering new economic parameters. The current situation caused by the pandemic has done no more than put urgency on changes that were already necessary. For these reasons, I ask you to reconsider the approved regulation and agree to effective systems to convert the tourist activity of the last decades into the necessities of the current society.

Yours sincerely,