Back to top

Firma per reconvertir els grans hotels del litoral

[Català]

Sra. Francina Armengol
Presidenta del Govern de les Illes Balears

Distingida Sra,

Em dirigesc a vostè per a fer-li arribar la protesta per la normativa que permet consolidar i fer créixer els grans hotels de la costa.

Les Illes Balears fa molta estona que tenen un debat en referència al model turístic. Els inicis d'aquesta activitat, en els anys seixanta i setanta principalment, van construir un format de grans hotels i urbanitzacions de litoral, que requereix d'un turisme massiu i molt centrat a la temporada d'estiu.

La modalitat de turisme de masses es tradueix en una forta pressió estacional, que incideix sobre el territori, els espais naturals i els vectors ambientals de l'aigua, l'energia i els residus. Des del punt de vista econòmic, implica una oferta de llocs de feina que cotitzen pocs mesos i que cal complementar amb suplements públics.

A l'actualitat, cinc o sis dècades després d'haver-se alçat, una gran part dels grans edificis construïts mostren problemes estructurals. És un moment idoni per a reconduir l'oferta turística de l'arxipèlag. L'herència de fa 50 o 60 anys, s'ha d'actualitzar amb paràmetres propis de 2020. Que no requereixi milers de vols d'avió cada any. Que funcioni amb manco turistes i amb un enfocament molt més lligat a la sostenibilitat i a la diversificació econòmica.

Però el seu govern va promoure el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries, que incorpora un article destinat a la modernització dels establiments turístics. Lluny de qualsevol reconversió, la seva normativa apunta a que es puguin mantenir els volums actuals i, fins i tot, que es pugui incrementar l'ocupació de terrenys.

Cada urbanisme, és també fill del seu temps. Els planejaments actuals ja no permetrien fer les brutals intervencions sobre la costa que es van iniciar a mitjans del segle XX. Però incomprensiblement, s'ha creat aquesta nova norma que eximeix els grans hotels dels paràmetres de planejament territorial, urbanístics i turístics que la resta de ciutadania està obligada a complir.

El món sencer, i aquestes illes en particular, es troben necessitades de nous paràmetres econòmics. La situació actual de pandèmia no ha fet més que posar urgència a aquests canvis que ja eren necessaris. Per aquests motius li deman que reconsiderin la regulació que han aprovat i que acordin sistemes efectius per a reconvertir l'activitat turística de les dècades passades a les necessitats de la societat actual.

 

[Castellano]

Sra. Francina Armengol
Presidenta del Govern de les Illes Balears

Distinguida Sra,

Me dirijo a usted para hacerle llegar la protesta por la normativa que permite consolidar y hacer crecer los grandes hoteles de la costa.

Hace tiempo que en las Islas Baleares se tiene un debate en referencia al modelo turístico. Los inicios de esta actividad, en los años sesenta y setenta principalmente, construyeron un formato de grandes hoteles y urbanizaciones de litoral, que requiere de un turismo masivo y muy centrado en la temporada de verano.

La modalidad de turismo de masas se traduce en una fuerte presión estacional, que incide sobre el territorio, los espacios naturales y los vectores ambientales del agua, la energía y los residuos. Desde el punto de vista económico, implica una oferta de puestos de trabajo que cotizan pocos meses y que hay que complementar con suplementos públicos.

En la actualidad, cinco o seis décadas después de haberse levantado, una gran parte de los grandes edificios construidos muestran problemas estructurales. Es un momento idóneo para reconducir la oferta turística del archipiélago. La herencia de hace 50 o 60 años, debe actualizarse con parámetros propios de 2020. Que no requiera miles de vuelos de avión cada año. Que funcione con menos turistas y con un enfoque mucho más ligado a la sostenibilidad y a la diversificación económica.

Pero su gobierno promovió el Decreto Ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias, que incorpora un artículo destinado a la modernización de los establecimientos turísticos. Lejos de cualquier reconversión, su normativa apunta a que se puedan mantener los volúmenes actuales y, incluso, que se pueda incrementar la ocupación de terrenos.

Cada urbanismo, es también hijo de su tiempo. Los planeamientos actuales ya no permitirían hacer las brutales intervenciones sobre la costa que se iniciaron a mediados del siglo XX. Pero incomprensiblemente, se ha creado esta nueva norma que exime a los grandes hoteles de los parámetros de planeamiento territorial, urbanísticos y turísticos que el resto de ciudadanía está obligada a cumplir.

El mundo entero, y estas islas en particular, se encuentran necesitadas de nuevos parámetros económicos. La situación actual de pandemia no ha hecho más que poner urgencia a estos cambios que ya eran necesarios. Por estos motivos le pido que reconsideren la regulación que han aprobado y que acuerden sistemas efectivos para reconvertir la actividad turística de las décadas pasadas a las necesidades de la sociedad actual.